هدف ما برداشتن گامی کوچک در راه نشر آگاهی ست
ما در وب سایت دانش آگاهی تلاش می کنیم گامی به سوی حقیقت برداریم،
تا تمام آنچه در دنیای علم به ما کمک خواهد کرد را با نثر و کلامی آسان در اختیار شما قرار دهیم!

تئوری جدید در ذهن کوانتومی اسپین جدید

تئوری جدید در ذهن کوانتومی اسپین جدید

ترجمه : امیر رحمانی تعداد بازدید : 10300
ترجمه : امیر رحمانی بازدید : 10300

ماتیو فیشر راهی را پیشنهاد کرده است برای توضیح نقش اثرات کوانتومی بر کارکرد مغز یک تئوری جدید توضیح میدهد چگونه حالتهای شکننده کوانتومی ممکن است ساعتها یا روزها در مغز تداوم یابند


تئوری جدید در ذهن کوانتومی اسپین جدید
تصویر مربوط به مطلب تئوری جدید در ذهن کوانتومی اسپین جدید

تنها یک اشاره محض به "ذهن کوانتومی" موجب میشود که بیشتر فیزیکدانها خود را عقب بکشند گویی که این واژه یادآور نوعی عرفان مبهم و بیمزه متفکرنمایان است. اما اگر یک فرضیه جدید ثابت شود که درست میباشد، اثرات کوانتومی ممکن است براستی در ادراک انسانها نقش داشته باشند.

ماتیو فیشر، فیزیکدان دانشگاه کالیفرنیا در سانتا باربارا مقاله ای در "سالنامه فیزیک" منتشر کرده است که پیشنهاد میکند که چرخشهای هسته ای در اتمهای فسفری میتواند همانند کیوبیت های ابتدایی در مغز انجام وظیفه کند (کیوبیت ذره یا bit کوانتومی اطلاعات میباشد) و این پدیده مغز را قادر میسازد که همانند یک کامپیوتر کوانتومی عمل کند.


تا همین ده سال قبل نیز فرضیه فیشر با بی اعتنائی روبرو میشد. در گذشته برخی فیزیکدانها برای چیزهایی از این قبیل به آتش کشیده شده اند. بطور ویژه در سال 1989، هنگامی که راجر پنروز پیشنهاد کرد که ساختار پروتئینی اسرار آمیزی که ریزلوله (میکروتوبول) خوانده میشود با بهره گیری از اثرات کوانتومی در شکل گیری آگاهی در انسانها نقش دارد، تعداد بسیار اندکی از محققان باور کردند که چنین فرضیه ای ممکن است صحت داشته باشد. پاتریشیا چرچلند از دانشگاه کالیفرنیا در سن دیه گو در اظهار نظری بیاد ماندنی گفت : کم مانده است که بعضی بگویند که غبار پری جادویی در سیناپس ها نیز آگاهی انسانها را توضیح میدهد.