فیلم های دانش آگاهی

پروژه اکتشاف منشا حیات

پیچ و تاب خوردن RNA
ریبوزیم Tetrahymena
میسل های اسید چرب
ریبوزیم همانند ساز
پروتوسل ها
بزرگ شدن وزیکول
ورود نوکلئوتیدها به ویزکول
دینامیک اسیدهای چرب
احتمالا اسید های چرب در کنار دودکش های آب گرم کف اقیانوس ها تشکیل شده اند
همتاساز (رپلیکاز) RNA
فرایند پلیمرازیسیون نوع template-directed
امکان تبدیل نوکلئوتیدهای RNA به پلیمر

عمومی

برجسته ترین دستاوردهای علوم اعصاب و زیست شناسی درسال 2023
چگونه خاطرات در شبکه‌های عصبی مغز ذخیره می‌شوند؟