نقد ادعای تكان دهنده يك محقق با عنوان انسانها روی زمين تكامل نيافته اند

تصویر کتاب منتشر شده توسط ایشان
تصویر کتاب منتشر شده توسط ایشان دانش آگاهی پلی به سوی دانایی
اخیرا گزارشی از مصاحبه یک محقق در مورد منشاحیات با محتوای زیر مطرح شده است،از آنجایی که دیده شده این مطلب با ادعای مطلب علمی در حال گسترش است تصمیم گرفتم در این نوشته به بررسی علمی و محتوایی این ادعا بپردازم. كتاب جديدی از بوم شناس آمريكايی، آقای دكتر اِليس سيلور، مبحثی را منطبق بر فيزيولوژی بدن انسان پيش می كشد كه انسان بعنوان يك گونه احتمالاً دوشادوش ديگر اشكال حيات روی زمين تكامل نيافته است - بلكه از مبدأ ديگری آمده، و در ده ها هزار سال پيش توسط بيگانگان به اينجا آورده شده است.

سروش سارابی : اخیرا گزارشی از مصاحبه یک محقق در مورد منشاحیات با محتوای زیر مطرح شده است،از آنجایی که دیده شده این مطلب با ادعای مطلب علمی در حال گسترش است تصمیم گرفتم در این نوشته به بررسی علمی و محتوایی این ادعا بپردازم.

این متن توسط بنده ترجمه نشده است و من در اینجا اصل ترجمه ای که در فضای مجازی منتشر شده است را قرار داده ام

ابتدا متن ادعایی مطلب :

http://www.lifecoachcode.com/2016/04/18/humans-did-not-evolve-on-earth/

ادعای تكان دهنده يك محقق: انسانها روی زمين تكامل نيافته اند
امسال، دانشمندان به دليل يافتن كانی هايی در يك شهاب سنگ مريخی كه برای پيدايش حيات ضروری اند، بر سر اين نظريه كه حيات در سياره مريخ شكل يافته است بحث و جدل نمودند.
 اما، كتاب جديدی از بوم شناس آمريكايی، آقای دكتر اِليس سيلور، مبحثی را منطبق بر فيزيولوژی بدن انسان پيش می كشد كه انسان بعنوان يك گونه احتمالاً دوشادوش ديگر اشكال حيات روی زمين تكامل نيافته است - بلكه از مبدأ ديگری آمده، و در ده ها هزار سال پيش توسط بيگانگان به اينجا آورده شده است.
 اين ادعايی بزرگ است، اما، با حقايقی كه سيلور ارائه می دهد بارها از خود می پرسيد: "چگونه خودم زودتر متوجه اين موضوع نشدم!!"
 اما، كتاب جديدی از بوم شناس آمريكايی، آقای دكتر اِليس سيلور، مبحثی را منطبق بر فيزيولوژی بدن انسان پيش می كشد كه انسان بعنوان يك گونه احتمالاً دوشادوش ديگر اشكال حيات روی زمين تكامل نيافته است - بلكه از مبدأ ديگری آمده، و در ده ها هزار سال پيش توسط بيگانگان به اينجا آورده شده است.
 اين ادعايی بزرگ است، اما، با حقايقی كه سيلور ارائه می دهد بارها از خود می پرسيد: "چگونه خودم زودتر متوجه اين موضوع نشدم!!"
 سيلور، كه يك فعال محيط زيست نيز می باشد و هم اينك مشغول جمع آوری زباله های پلاستيكی و پاكسازی اقيانوس آرام است، می گويد كتابش قصد دارد تا منازعه به راه اندازد - و بر اساس كار علمی روی تفاوتهای انسان و ديگر حيوانات بنا گشته است.
سيلور در مصاحبه ای با ياهو نيوز اظهار ميدارد: "زمين كمابيش نيازهای ما را به عنوان يك جاندار تامين ميكند، اما شايد، نه با آن قدرتی كه آورندگان اوليه ی ما به زمين با خود می انديشيدند،".
 سيلور می افزايد: "تصور بر اين است كه انسان تكامل يافته ترين جانداران بر روی سياره زمين است، اما همچنان به نحو غافلگير كننده ای نسبت به شرايط محيطی زمين ناتوان و كم تجهيزات است: آسيب ديدن از نور خورشيد، عدم تمايل يا ناسازگاری شديد به غذاهايی كه در طبيعت يافت ميشوند، نرخ بسيار بالا و مضحك بيماری های مزمن، و بسياری موارد ديگر،"
 او ميگويد كه انسان شايد از درد كمر رنج ببرد چرا كه در دنيايی با جاذبه كمتر تكامل يافته است.
 او همچنين می افزايد كه اين موضوع عجيبی است كه سر نوزادان آنقدر بزرگ اند كه زايمان را برای زنان دشوار ساخته است، و می تواند به مرگ مادر و نوزاد منجر شود.
 دكتر سيلور می گويد: "هيچ يك از جاندارانی كه به راستی بومی اين سياره اند اين مشكلات را ندارند". او همچنين به ٢٢٣ ژن اضافه ای در انسان اشاره می كند، كه در ديگر جانداران يافت نمی شوند، و به دليل نبود فسيل كافی يك "حلقه گمشده" محسوب می شود.
 "مارمولكها می توانند به هر مدت كه بخواهند حمام خورشيد بگيرند - و بسياری از آنان اين كار را می كنند. ما فقط می توانيم به مدت يكی دو هفته از اين كار بصورت منقطع (در زمانهای كوتاه) لذت ببريم. اما هر روز زير نور خورشيد؟ فراموشش كنيد! مثل اين است كه شما كف اتوبان دراز بكشيد و منتظر اتوبوس باشيد تا شما را زير بگيرد." سيلور اظهار می دارد چشمان ما با نور خورشيد خيره می شوند كه اينهم مورد غريبی است چرا كه اغلبِ ديگر حيوانات اينگونه نمی شوند.
 سيلور می گويد: "همه ی ما بصورت مزمنی بيماريم،"
 دكتر سيلور ادامه می دهد:"در واقع، اگر شما بتوانيد شخصی را بيابيد كه ١٠٠٪‏ سالم و تندرست باشد و از هيچ وضعيت خاص يا بيماری ئی (شايد نوعی بيماری مخفی يا شناخته نشده - در كتاب فهرست مفصلی از انواع بيماری ها آورده شده) رنج نبرد، من بسيار شگفت زده خواهم شد - چرا كه خودم تاكنون چنين انسانی نيافته ام."
 ولی گوئی ما با تمام توان در تلاشيم تا اين حقيقت كه "ما به طور كامل به اين طبيعتی كه ميكوشيم تا با آن سازگار شويم" تعلق نداريم را مخفی كنيم.
 ما می گوييم كه انسان يقيناً سير تكامل را طی نموده است اما، اگر به واقع ما اينجا تكامل يافته ايم، آيا نمی بايست با طبيعت ارتباط بيشتری ميداشتيم به جای آنكه اين ارتباط را روز به روز بيشتر از دست بدهيم، تا جائيكه حتی ما به حيات در اطراف خود نيز صدمه بزنيم؟
اينها مسائلی هستند كه به نظر درست نمی آيند.
 "من باور دارم كه بسياری از مشكلات ما از حقيقتی موجز نشأت می گيرند و آن اينست كه ساعت بدن انسان به گونه ئی تكامل يافته است كه روز را ٢٥ ساعت می داند (اين امر توسط محققان خواب اثبات شده است)، اما يك روز زمينی ٢٤ ساعت است! اين وضعيتی معاصر نيست بلكه همين شرايط به دورانی بس كهن بازمی گردد به قدمت تاريخ انسان روی زمين."
يك عنصر كليدی ديگر نيز وجود دارد كه اغلب ناديده انگاشته می شود.
 دكتر اِليس سيلور می گويد: مردمان بيشماری می گويند كه احساس می كنند به سياره زمين تعلق ندارند، و يا اينكه اينجا حس در خانه بودن را نمی كنند.
و اين حقيقتی نيست كه به سادگی بتوان به آن به چشم يك رويداد بی ربط (قابل چشم پوشی) نگريست، بويژه وقتی كه اكثريتی از جمعيت بشر اينگونه احساس كنند.
 دكتر سيلور می افزايد: " اين موارد باعث خطور اين فكر می شوند (حداقل برای من) كه بشر احتمالاً روی سياره ی ديگری تكامل يافته است، و شايد ما به شكل موجوداتی بسيار تكامل يافته به زمين منتقل شده ايم. "
 اگر ما از مريخ به زمين هجرت كرده باشيم چه؟ باور كنيد يا نه ولی اين ادعا آنطور كه به نظر می رسد دور از ذهن نيست. دانشمندان به تازگی دريافتند كه مريخ پيش از آنكه به اين بيابان لم يزرع تبديل شود ميدان مغناطيسی قوی ئی داشته. (مترجم-البته اين دانشمندان تاريخ از بين رفتن ميدان مغناطيسی مريخ را به حدود ٤ ميليارد سال پيش بر ميگردانند كه با آغاز حيات روی زمين متقارن است!)
مريخ تنها سياره در منظومه شمسی است كه روزهای ٢٥ ساعته دارد، نسبت به زمين از خورشيد دورتر است، جاذبه آن از زمين كمتر است و آثار مقادير زيادی آب در گذشته آن كشف شده است.
 اگر در آنجا نوعی ويرانی در مقياس كل سياره رخ داده باشد و ما برای حفظ گونه خود مجبور به هجرت اجباری شده باشيم چه؟
 اين نظر همچنين داستانها درباره اينكه بشريت در گذشته به تكامل رسيد، اما به دليل واقعه ای ناشناخته از "بهشت" بر روی زمين "هبوط" كرد و سپس يك فازِ طولانی مدتِ فراموشی را طی نمود را اثبات می كند. 
 دكتر اليس سيلور می گويد: "تز من مطرح می كند كه انسان از همان نطفه ی مشتركی كه حيات زمينی از آن نشات گرفته است تكامل نيافته، بلكه در جائی ديگر تكامل يافته و به زمين منتقل شده است (بصورت يك هومو ساپينس كاملاً تكامل يافته) مابين ٦٠،٠٠٠ تا ٢٠٠،٠٠٠ سال پيش،".

اما نقد من بر مطالب مطرح شده :


1. با جستجوی نام ایشان Dr Ellis Silver  هیچ مستندی در مورد وجود همچین شخصی پیدا نمی کنیم. حتی یک رزومه یا یک بلاگ که معرفی در مورد این شخص باشد وجود خارجی ندارد. تنها مطلبی که از ایشان وجود دارد همین مقاله که از مصاحبه این شخص با یاهو منتشر شده است و یک  کتاب 57 صفحه ای در آمازون.

2. حتی یک لینک مطلب به مطالب علمی یا مستندی در نوشته ایشان وجود ندارد.

3.کفته شده: امسال، دانشمندان به دليل يافتن كانی هايی در يك شهاب سنگ مريخی كه براى پيدايش حيات ضرورى اند، بر سر اين نظريه كه حيات در سياره مريخ شكل يافته است بحث و جدل نموده اند.

3.1.  کانی ماده‌ای طبیعی، غیر آلی، متبلور و جامدی است که ترکیب شیمیایی نسبتاً ثابتی دارند و در ترکیب سنگ‌های پوسته زمین یافت می‌شود،کانی هیچ ارتباطی به انتقال حیات از فضا ندارد.

3.2.  شهاب سنگ مریخی؟؟؟ همچین جرم فضایی وجود خارجی نداره شهاب سنگ ها می توانند با برخورد با اجرام بزرگتر بخش هایی رو از آنها جدا کنند و این بخش ها اگر در دام جاذبه ستاره هایی مثل خورشید بیافتند تبدیل به سیاراتی مثل زمین و مریخ میشوند. ایشون تصور کردن که شهاب سنگ، سنگ هایی هستند که از روی سیارات پرتاب میشوند و یکی از روی مریخ سنگی به سمت زمین پرتاب کرده!!

3.3.  چیزی که دانشمندان امسال کشف کردند آثار ریبوز در یک دنباله داره بود ( نه شهاب سنگ نه ستاره دنباله دار  این اجرام همه متفاوت از یکدیگر هستند) که ریبوز به عنوان یکی از مولکولهای  تشکیل RNA مورد نیز است و تا تبدیل شده به حیات راه زیادی در پیش خواهد داشت.

4.  گفته شده بعنوان يك گونه احتمالاً دوشادوش ديگر اشكال حيات روى زمين تكامل نيافته است.

4.1.  اگر دوشادوش نبوده پس همه باید از جایی دیگه آمده باشند، به خاطر درصد بسیار بالایی تشابهات ژنتیکی نمی شود که بقیه موجودات با این درصد تشابهات اینجا تکامل پیدا کرده باشند و فقط انسان بیرون بوده باشد در حالیکه  همه خواص پایه زیستی موجودات روی زمین یکی است.

5.      تصور بر اين است كه انسان تكامل يافته ترين جانداران بر روى سياره زمين است

5.1.  هیچ مستندی در مورد این ادعا وجود ندارد ادعای تکامل یافته ترین موجود برای انسان هیچ مبنای علمی ندارد و در هیچ محفل علمی تایید نشده است.

6.    گفته شده:  "به شرايط محيطی زمين ناتوان و كم تجهيزات است: آسيب ديدن از نور خورشيد، عدم تمايل يا ناسازگارى شديد به غذاهايى كه در طبيعت يافت ميشوند، نرخ بسيار بالا و مضحك بيمارى هاى مزمن، و بسيارى موارد ديگر،"

6.1.  هرگونه جانوری نسبت به شرایط فرگشتی خودش با ساختارهای زیست محیطی خاصی مطابقت داره این گفته به مانند این است که بگوییم چون خرس قطبی در استوا نمی تواند زندگی کند پس زمین جای مناسبی برایش نیست!!

6.2.  بیمارهای انسان منشاء ویروسی و باکرتیایی داره و در تمامی جانوارن بسیار بیشتر از انسان وجود داره

7.      او ميگويد كه انسان از درد كمر رنج ببرد چرا كه در دنيايی با جاذبه كمتر تكامل يافته است.

7.1.  درد کمر انسان به علت ساختار فرگشتی از حرکت 4 دست و پا به حالت ایستاده بر روی دوپا است و هیچ ارتباطی به جاذبه ندارد.

8.      او همچنين می افزايد كه اين موضوع عجيبی است كه سر نوزادان آنقدر بزرگ اند كه زايمان را براى زنان دشوار ساخته است، و می تواند به مرگ مادر و نوزاد منجر شود.

8.1.  بزرگی سر نوزدان به اندازی نادر است که در هیچ آماری از آمارهای جهانی در میان علل مرگ و میر نوزادن در حین تولد آورده نشده است.
https://translate.google.com/translate?sl=en&tl=fa&js=y&prev=_t&hl=en&ie=UTF-8&u=http%3A%2F%2Fwww.cdc.gov%2Fncbddd%2Fbirthdefects%2Fdata.html&edit-text
=

9.      او همچنين به ٢٢٣ ژن اضافه اى در انسان اشاره می كند، كه در ديگر جانداران يافت نمی شوند، و به دليل نبود فسيل كافی يك "حلقه گمشده" محسوب می شود.

9.1.  هیچ حلقه گمشده ای در کار نیست این 223 ژن مربوط به ژنهای متداخل ویروسی و باکتریایی هستند و در گونه های دیگری هم در مقادیر متفاوتی یافت میشوند و هیچ کدام آثاری در وراثت و یا تعیین خواص ژنتیکی گونه ایجاد نکرده ایند.
http://www.genomenewsnetwork.org/articles/05_01/Gene_transfer.shtml

10.  مارمولكها می توانند به هر مدت كه بخواهند حمام خورشيد بگيرند.

10.1. این به علت ساختار  فرگشتیو تطبیقی  برای مارمولک است،گونه های دیگری  از جانداران هم هستند که کمتر از انسان هم نمی توانند در معرض تابش مستقیم آفتاب قرار بگیرند، این گفته به مانند این می ماند که بگوییم معده مارمولک نمی تواند نوشابه گازدار را هضم کند؟

11.در جای آورده شده  به جاى آنكه اين ارتباط را با طبیعیت روز به روز بيشتر از دست بدهيم، تا جائيكه حتی ما به حيات در اطراف خود نيز صدمه بزنيم؟

11.1.این دلیلش انقلاب صنعتی می باشد و رشد تمدن حال انقلاب صنعتی چه ارتباطی به تکامل گونه جانداری دارد؟

12.گفته شده :  آن اينست كه ساعت بدن انسان به گونه ئی تكامل يافته است كه روز را ٢٥ ساعت مى داند (اين امر توسط محققان خواب اثبات شده است

12.1. هیچ مستندی در هیچ مقاله و یا محفل علمی در این مورد یافت نشد.

13.  مريخ تنها سياره در منظومه شمسی است كه روزهاى ٢٥ ساعته دارد،

13.1.روزها در مریخ 24 ساعت و 37 دقیقه زمینی طول دارد نه 25 ساعت.

14. آورده شده : تاريخ از بين رفتن ميدان مغناطيسی مريخ را به حدود ٤ ميليارد سال پيش بر ميگردانند كه با آغاز حيات روى زمين متقارن است!)  

14.1. در انتها ادعا کرده اند که هموساپینس 60 تا 200 هزار سال قبل تکامل یافته و اینجا می گویند که 4 میلیارد سال قبل میدان مغناطیسی از بین رفته در این میان این سالهای متمادی، این گونه تکامل یافته در میان مسیر مریخ تا زمین بوده است و دقیقا در زمانی فرود آمده که همه درخت فرکشت تاقبل از هومو ساپينسکامل شده بودند  و از اینجا به بعد به یکباره انسان اضافه شده است؟؟؟؟!!!

 

15.  در پایان خدمت دوستان عرض کنم که متاسفانه حتی یک جمله قابل بررسی علمی هم در میان این مطلب یافت نشد است که هیچ بلکه تمامی مطالب خط به خط غلط و بدون منبع بوده و حتی کوچکترین آثاری از وجود همچین شخصی هم یافت نگردید.





 

منابع: