علت گرمایش جهانی زمین در دوران پالئوسن-آئوسن

A comet may have hit Earth 56 million years ago, leaving behind telltale glassy spheres in sediment cores.
A comet may have hit Earth 56 million years ago, leaving behind telltale glassy spheres in sediment cores. دانش آگاهی پلی به سوی دانایی
احتمالا علت گرمایش جهانی زمین در دوران پالئوسن-آئوسن (PETM) بر خورد یک دنباله دار بوده است.

احتمالا علت گرمایش جهانی زمین در دوران پالئوسن-آئوسن (PETM) بر خورد یک دنباله دار بوده است.


حدود 56 میلیون سال قبل، 10 میلیون سال بعد از انقراض دایناسورها، (که به شکل مشابهی بر اثر برخورد یک دنباله دار به زمین بوده است) مقدار کربن جو زمین به یک باره افزایش چشمگیری پیدا کرد بوده است.این افزایش ناگهانی مقدار کربن باعث افزایش دمای بین 5 تا 8 درجه سانتیگراد شده بود و این افزایش دما یک مهاجرت عظیم حیات وحش را به وجود آورد، اتفاقی که احتمالا با روند افزایش دمای جهانی ما به زودی دوباره آن را در سطح سیاره زمین شاهد خواهیم بود.


تا مدتها علت این افزایش ناگهانی مقدار کربن در جو به شکل یک راز باقی مانده بود و اکنون دانشمندان خبر داده اند که احتمالا به علت این رویداد پی برده اند.منابع: