آمیزش نئاندرتال ها می تواند دلیل تفاوت سیستم ایمنی بدن اروپایی ها و آفریقایی ها را نشان دهد

 آمیزش های نئاندرتالها می تواند دلیل تفاوت سیستم ایمنی بدن اروپایی ها و آفریقایی ها را نشان دهد
آمیزش های نئاندرتالها می تواند دلیل تفاوت سیستم ایمنی بدن اروپایی ها و آفریقایی ها را نشان دهد دانش آگاهی پلی به سوی دانایی
دانشمندان در طی دو تحقیق متفاوت که در نشریه معتبر Cell منتشر شده است اعلام کرده اند که علت تفاوت سیستم ایمنی جمعیت اروپایی و افریقایی به روابط آمیزشی اجداد آنها باز می گردد و در این میان روابط نئاندرتالها در این میان نقش اساسی را ایفا می کرده است.

دانشمندان در طی دو تحقیق متفاوت که در نشریه معتبر Cell منتشر شده است اعلام کرده اند که علت تفاوت سیستم ایمنی جمعیت اروپایی و افریقایی به روابط آمیزشی اجداد آنها باز می گردد و در این میان روابط نئاندرتالها در این میان نقش اساسی را ایفا می کرده است.

مدتها برای دانشمندان سوال بوده است که چرا نوزادان آفریقایی در بدو تولد سیستم ایمنی قویتری نسبت به نوزادان اروپایی دارند که اکنون مشخص شده علت این موضوع به روابط بیش از 100 هزار سال قبل باز میگردد و راز آن در ژنتیک اجدادشان نهفته است.

دکتر باریور  و تیم تحقیقاتی اش نمونه خونه 175 فرد آمریکایی دورگه رو مورد مطالعه قراردادند. در این 175 نفر بخش از آنها دورگه آمریکایی-آفریقایی و بخش دیگر دورگه آمریکایی- اروپایی بودند. آنها سلولهای ایمنی بدن را از خون این دو گروه جدا کردند و آنها را در معرض دو نوع باکتری ( Listeria - Salmonella ) قرار دادند. آنها بعد از 24 ساعت مشاهده کردند که به دلیل واکنش التهابی سریع تر در رگه های آفریقایی، رشد باکتری های به میزان یک سوم نسبت به رگه اروپایی کاهش پیدا کرده است.

دکتر باریور  معتقد است که این تفاوت پاسخ ایمنی دارای مزایایی است اما در کنار این مزایا دارای معایبی هم خواهد بود، به طور مثال آنها در مقابل بیماری کرون ضعیف تر هستند و این پاسخ بهتر سیستم ایمنی به عنوان برتری کامل نمی تواند محسوب شود

در ادامه تیم تحقیقاتی فعالیت ژنی سلول های ایمنی دو نمونه را بررسی کردند و در اینجا بود که شواهدی از ارتباط بین DNA رگه اروپایی با  DNA نئاندرتالها یافتد در صورتی که این ارتباط در DNA سلول های رگه آفریقایی وجود نداشت.

بعد از این یافته تیم تحقیاتی این فرضیه را مطرح کردند که انسانهای اولیه که صدها هزار سال پیش از آفریقا به سمت اروپا مهاجرت کردند با سرزمینی که مستعمره نئاندرتالها بوده مواجه می شوند. تصور بر این است که برای هزاران سال این دوگونه متفاوت روابطی فراتر از همزیستی در کنار دیگدیگر داشته اند و در کنار این همزیستی روابط آمیزشی آنها باعث پرورش فرزندهایی شده که حاوی DNA هر دوگونه بوده اند

منابع: