وارونگی عجیب داروین در منطق

وارونگی عجیب داروین در منطق
وارونگی عجیب داروین در منطق دانش آگاهی پلی به سوی دانایی
وارونگی عجیب داروین در منطق یکی از مخالفان تئوری تکامل، رابرت مک‌کنزی، در همان زمانی که این تئوری به تازگی انتشار یافته بود مقاله‌ای بر علیه آن می ‌نویسد و از همان استدلالی استفاده می‌کند که تا به امروز نیز همواره دست آویز خلقت گرایان بوده است: برای ساختن چیزی، شما لازم است بدانید که چگونه آنرا بسازید.

یکی از مخالفان تئوری تکامل، رابرت مک‌کنزی ، در همان زمانی که این تئوری به تازگی انتشار یافته بود مقاله‌ای بر علیه آن می ‌نویسد و از همان استدلالی استفاده می‌کند که تا به امروز نیز همواره دست آویز خلقت گرایان بوده است: برای ساختن چیزی، شما لازم است بدانید که چگونه آنرا بسازید.
او به تئوری داروین حمله کرده و استدلال می‌کند که طبق این تئوری، برای ساختن یک ماشین زیبا و کامل، شما لزومی ندارد از قبل بدانید که چنین ماشینی چگونه باید ساخته شود. بجای داشتن وقوف و علم کامل به آنچه می‌سازید، می‌توانید در جهل کامل باشید و کماکان به نتیجه برسید.
مک‌کنزی ناخواسته زیربنای تئوری تکامل و جهان‌بینی حاصل از آن را بدرستی شرح میدهد. فیلسوف سرشناس، دنیل دنت، از این استعاره جالب که توسط مک‌کنزی ابداع شده است بسیار استقبال کرده و توضیح میدهد که براستی نیز منطق داروین عجیب و وارونه بود که حتی در قرن بیست و یک نیز عمده مردم برای فهم آن دچار مشکل می‌شوند.

اما منطق وارونه و عجیب دیگری نیز سالها پس از داروین و توسط آلن تورینگ ارائه شد:
"برای اینکه یک ماشین محاسبه‌کننده کامل و زیبا باشید، هیچ لزومی ندارد که ریاضی بدانید"
 در زمان جنگ جهانی دوم، این انسانها بودند که وظیفه انجام محاسبات را بر عهده داشتند و اینکه یک ماشین، بدون هیچگونه درک ریاضی، بتواند همان محاسبات را انجام دهد غیر قابل باور بود.

هم داروین و هم تورینگ چیزی را کشف کردند که برای ذهن انسان بسیار آزار دهنده است و موجب سردرگمی می‌شود: می‌توانید وظیفه‌ای را با شایستگی و کفایت به انجام برسانید بدون آنکه حتی بفهمید چکار می‌کنید. دنیل دنت به آن می‌گوید: "شایستگی بدون فهم" Competence without Comprehension

برگرفته از کتاب "از باکتری تا باخ"
فصل چهارم. صفحه ۵۷

قسمتی از مقاله مک‌کنزی در رد تئوری داروین :
In the theory with which we have to deal, Absolute Ignorance is the artificer; so that we may enunciate as the fundamental principle of the whole system, that, IN ORDER TO MAKE A PERFECT AND BEAUTIFUL MACHINE, IT IS NOT REQUISITE TO KNOW HOW TO MAKE IT. This proposition will be found, on careful examination, to express, in condensed form, the essential purport of the Theory, and to express in a few words all Mr. Darwin's meaning; who, by a strange inversion of reasoning, seems to think Absolute Ignorance fully qualified to take the place of Absolute Wisdom in all of the achievements of creative skill.
MacKenzie