آدم کروموزوم Y

آدم کروموزوم Y
آدم کروموزوم Y دانش آگاهی پلی به سوی دانایی
آیا معادل حوا ی میتوکندریایی برای جدیدترین جد مذکر هم وجود دارد؟

❓سوال: آیا معادل حوا ی میتوکندریایی برای جدیدترین جد مذکر هم وجود دارد؟
✅پاسخ: بله آدم کروموزوم Y  که در بازه زمانی بسیار متفاوتی(چندین هزار سال پیش یا پس) از حوا ی ژنتیکی زندگی می کرده است

❓سوال: علت این اختلاف زمانی چه می تواند باشد؟
✅پاسخ:ابتدا عرض کنم که بر اساس محاسبه ساعت مولکولی نزدیکترین تخمین برای حوا ی میتوکندریایی بیش از 200 هزار سال قبل در آفریقا هست که نزدیک هست بر تئوری منشاء هوموساپینس از آفریقا (با قدمت حدود 200هزار سال)و خروج از آن (البته تحقیقات جدید قدمت هومو ساپینس ها را بین 260 تا 350 هزار سال پیشنهاد می کنند DOI: 10.1126/science.aao6266).

اما هماهنطور که حوا ی میتوکندریایی یک تعریف در علم ژنتیک برای اشاره به جدیدترین جد مونث مشترک نسل فعلی هستش، آدم کروموزوم  Y Y -chromosome Adam هم تعریفی برای اشاره به جدیدترین جد مذکر نسل فعلی هست که از طریق ردیابی و محاسبه ساعت مولکولی در کروموزوم Y که از طریق پدر به پسر منتقل می شود قابل بررسی و تخمین هستش

طی دو تحقیق مجزایی که توسط دو گروه متفاوت از دانشمندان صورت گرفته دو بازه زمانی حدودی برای جدیدترین جد مذکر تخمین زده شده مقادیر 180هزار سال و دیگری 120 تا 156 هزار سال است ( در این مورد حوا ی ژنتیکی رو بین 99 تا 148 هزلر سال محاسبه کرده اند) این محاسبات بر اساس 69 مرد از سراسر دنیا بوده ولی نتایج قبلی بر اساس 1200 نفر از افراد جزیره ساردینا بوده و علت اختلاف این محاسبات ناشی از تفاوت جمعیت های مورد مطالعه و احتمالا روش محاسبه هستش

اما به هر حال فارغ از اختلاف های چندین هزار ساله بین زمان تخمینی حوا و آدم ژنتیکی علت این فاصله بین جد مذکر و مونث می تواند به علت توانایی در بقای نسل ها باشد

به طور مثال ممکن است حوای هم دوره زمانی بسیار کوتاه آدم   (بازه بسیار کوتاه حدودا 30 سال که می تواند نهایتا منجر به تولید مثل در جنس مذکر و مونث شود)

‼️ در انتها تاکید می کنم، منظور از حوا ی میتوکندریایی و آدم کروموزوم Y در علم ژنتیک یک عدد فرد تنهای مذکر و مونث در یک زمان مشخص به تنهایی بدون وجود هیچ فرد مذکر یا مونث دیگری نیست و تنها یک اصطلاح علمی بر اساس ساعت مولکولی و ژنتیک جمعیت است