اگر آغاز بهار در هر سال را باور ندارید و منتظر شکوفه‌‌ی درختان نیستید پس می‌توانید به فرگشت هم شک کنید

اگر آغاز بهار در هر سال را باور ندارید و منتظر شکوفه‌‌ی درختان نیستید پس می‌توانید به فرگشت هم شک کنید
اگر آغاز بهار در هر سال را باور ندارید و منتظر شکوفه‌‌ی درختان نیستید پس می‌توانید به فرگشت هم شک کنید دانش آگاهی پلی به سوی دانایی
همانطور که نمیتوانید در مورد گردش زمین به دور خورشید تردید کنید، در مورد فرگشت موجودات زنده هم نمیتوانید، چون هر دو به یک روش یک پدیده طبیعی را توضیح میدهند، هرچند که شواهد قطعی در مورد فرگشت موجودات زنده بسیار بیشتر از گردش زمین به دور خورشید است.

پرسش آغازین

چه کسی تا به حال از فاصله‌ی حداقل ۲۰۰ میلیون کیلومتری مرکز خورشید عمود بر صفحه‌ی مدار گردش زمین، به صورت ۳۶۵ روز کامل از گردش زمین به دور خورشید تصویر برداری کرده است؟
کدام شواهد عینی، رصدی مستقیم از گردش زمین به دور خورشید وجود دارد؟
به نظر می‌رسد خیلی ساده‌لوحانه باشد که چنین فریبی را می‌پذیریم وقتی هیچ مشاهده‌ی مستقیمی برای آن وجود ندارد.